RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

Firma Handlowo – Usługowa RENOMA Rinaldo Sznir, 44-100 Gliwice ul. Dolnej Wsi 5.

Administrator nie posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celu:

• wykonania umowy (podstawa prawna) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);
• obsługi reklamacji oraz ewentualnych innych roszczeń (podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora)

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:

• Dostawcy usług poczty elektronicznej;
• Kancelarie prawne;
• Organy wymiaru sprawiedliwości;
• Urząd Skarbowy;

Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 i 8 poniżej, Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w okresie obowiązywania umowy, jaka łączy Panią / Pana z Administratorem, a po zakończeniu współpracy, do czasu upływu okresu przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń, jakie z rzeczonej umowy mogą wynikać, tj. maksymalnie przez okres 10 latu od daty jej zakończenia. Ponadto Administrator może przechowywać Pani / Pana dane osobowe w okresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa (dot. np. kwestii rachunkowych lub podatkowych).

Przysługuje Pani / Panu prawo:

• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących;
• żądania od Administratora sprostowania danych osobowych Pani / Pana dotyczących;
• żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani / Pana dotyczących;
• przenoszenia danych osobowych Pani / Pana dotyczących.

Jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. w oparciu o wyrażoną przez Panią /Pana zgodę, przysługuje Pani / Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawiez gody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważa Pani / Pan, że Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego. Dane organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią / Pana wymaganych przez Administratora danych osobowych jest warunkiem zawarcia z nim umowy. Nie ma Pani / Pan obowiązku podania swoich danych osobowych, lecz ich niepodanie uniemożliwi skutecznie zawarcie umowy ze Współadministratorami.

Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w ramach tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji (tzn. bez udziału czynnika ludzkiego).

Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.